De Thomas Foundation for Microcredits (TFM) heeft ten doel het stimuleren van deelname aan beroepsopleidingen en bevordering van ondernemerschap ten behoeve van jong-volwassenen, voornamelijk meisjes, in India. Hiervoor verstrekt de stichting microkredieten aan kansrijke jonge studenten die met succes de basisopleiding hebben afgerond.
De Thomas Foundation for Micro Credits is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling
(ANBI nr: 40 897). De registraties hieromtrent zijn in te zien op onze pagina bij de Kennisbank Filantropie


De Thomasstichting verzorgt de opvang van meisjes in weeshuizen van de zusters Franciscanessen in Tamil Nadu, India. Op ongeveer 16-jarige leeftijd beëindigen de meisjes de laatste klas van de middelbare school en moeten dan ook het weeshuis verlaten. Veelal trekken ze dan terug naar de plaats waar ze zijn opgegroeid en starten dan een vrij kansloos bestaan. Vaak worden ze uitgehuwelijkt, raken op jonge leeftijd zwanger en zijn niet in staat een zelfstandig bestaan op te bouwen.

Uit onvrede met deze situatie hebben we de zusters verzocht om kansrijke meisjes te selecteren om ze een vervolgopleiding te laten volgen. Het geld hiervoor kunnen ze bij ons lenen en na afloop van hun studie, als ze gaan werken, weer aflossen. De leningen zijn renteloos, alle financiele risico's liggen bij ons en de zusters.

 

De TFM werkt in India samen met de Fransiscan Sisters of St. Joseph, een grote orde Fransiscaner zusters met haar hoofdzetel in Chennai, het voormalige Madras, in Zuid-India. Met deze congregatie heeft TFM, als zusterorganisatie van de Thomasstichting, al ruim 30 jaar een vaste connectie door de financiële ondersteuning van duizenden (wees-)kinderen en diverse bouwprojecten als scholen en kindertehuizen.

De zusters zijn wegens hun hechte band met de kinderen in hun kindertehuizen uitstekend in staat om geschikte kandidaten te selecteren voor een vervolgopleiding of een andere vorm van ondersteuning. De kandidaten worden geïnterviewd en gescreend. Jaarlijks bezoekt een bestuurslid van TFM de zusters in India tijdens een audit met als doel de controle op inhoudelijke voortgang van opgestarte projecten en de selectie van nieuwe kandidaten/projecten.  

De TFM werft in Nederland gelden ten bate van een financieringsfonds. Uit dit fonds worden de in India geselecteerde projecten gefinancierd in de vorm van renteloze leningen.
De looptijd van de leningen ligt omstreeks de vijf jaar. De derving van rente is een kostenpost voor de stichting en kan voor de ontvangers in India als gift worden beschouwd. Met de individuele kandidaten worden leningsovereenkomsten afgesloten.

Fondsenwerving geschiedt bij andere stichtingen, charitatieve serviceclubs (Lions, Kiwanis) instellingen als de wereldwinkel, via kerstmarkten op scholen en langs donaties van jubilerende particulieren.
Van het Informatiecentrum Derde Wereld in Oirschot is een startkapitaal ontvangen ter waarde van het batig saldo van hun winkel over de jaren 2008 en 2009.
 

TFM maakt in Nederland nauwelijks kosten zodat nagenoeg 100% van de opbrengsten ten goede komt aan het financieringsfonds. Het bestuur van de stichting bestaat uit vrijwilligers, de reiskosten naar India worden privé gedragen.


Onze Organisatie

In Nederland maakt de Thomas Foundation for Micro Credits deel uit van de samenwerkende Thomasstichtingen. Deze stichtingen worden bijgestaan door een Raad van Advies en door onze ambassadeur Cor Schiebroek.
Onze stichting telt slechts drie bestuursleden wat voldoende is voor het coördineren van de activiteiten die in Nederland plaatsvinden. 

Alexander Schiebroek

Alexander Schiebroek
Voorzitter / Penningmeester

Margriet Leenders

Margriet Leenders
Secretaris

Jan v.d. Bovenkamp

Jan van de Bovenkamp
Bestuurslid