De Thomas Foundation for Microcredits (TFM) heeft ten doel het stimuleren van deelname aan beroepsopleidingen en bevordering van ondernemerschap ten behoeve van jonge vrouwen, in India. Hiervoor verstrekt de stichting renteloze studieleningen aan kansrijke jonge studenten die met succes de basisopleiding hebben afgerond. De Thomas Foundation for Micro Credits is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI nr: 40 897). De registraties hieromtrent zijn in te zien op onze pagina bij de Kennisbank Filantropie.

Onze zusterstichting, de Thomasstichting, verzorgt de opvang van meisjes in weeshuizen van de zusters Franciscanessen in Tamil Nadu, India. Op ongeveer 16-jarige leeftijd beëindigen de meisjes de laatste klas van de middelbare school en moeten dan ook het weeshuis verlaten. Veelal trekken ze dan terug naar de plaats waar ze zijn opgegroeid en belanden vaak in een vrij kansloos bestaan. Vaak worden ze uitgehuwelijkt, raken op jonge leeftijd zwanger en zijn niet in staat een zelfstandig bestaan op te bouwen.

Uit onvrede met deze situatie hebben we de zusters verzocht om kansrijke meisjes te selecteren om ze een vervolgopleiding te laten volgen. Het geld hiervoor kunnen ze bij ons lenen en na afloop van hun studie, als ze gaan werken, weer aflossen. De leningen zijn renteloos, alle financiele risico's liggen bij ons en de zusters. De TFM werft in Nederland gelden ten bate van een studiefinancieringsfonds. Uit dit fonds worden de in India geselecteerde studenten gefinancierd. Zij kunnen in India niet bij een bank terecht en hebben als enig alternatief een woekerlening in het informele circuit. De looptijd van de leningen ligt gemiddeld op vijf jaar.

Met de individuele kandidaten worden leningsovereenkomsten afgesloten. Het fonds wordt aangevuld uit aflossingen van afgestudeerden, uit een deel van hun salaris; deze aflossingen worden voor leningen van nieuwe kandidaten aangewend. De afwezigheid van rente is een kostenpost voor de stichting en kan door de ontvangers in India als gift worden beschouwd. Ook blijken sommige vrouwen door omstandigheden niet (geheel) in staat om hun schuld af te lossen. Door dit soort oorzaken krimpt het fonds. In 2019 is in India gestart met lokale fundraising in de vorm van collectes om het fonds weer op niveau te brengen.

TFM maakt in Nederland nauwelijks kosten zodat nagenoeg 100% van de opbrengsten ten goede komt aan het financieringsfonds. Het bestuur van de stichting bestaat uit vrijwilligers, de reiskosten naar India worden privé gedragen.