De Thomas Foundation for Microcredits (TFM) heeft ten doel het stimuleren van deelname aan beroepsopleidingen en bevordering van ondernemerschap ten behoeve van jong-volwassenen, voornamelijk meisjes, in India. Hiervoor verstrekt de stichting microkredieten aan kansrijke jonge studenten die met succes de basisopleiding hebben afgerond. De Thomas Foundation for Micro Credits is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI nr: 40 897). De registraties hieromtrent zijn in te zien op onze pagina bij de Kennisbank Filantropie.

 

De Thomasstichting verzorgt de opvang van meisjes in weeshuizen van de zusters Franciscanessen in Tamil Nadu, India. Op ongeveer 16-jarige leeftijd beëindigen de meisjes de laatste klas van de middelbare school en moeten dan ook het weeshuis verlaten. Veelal trekken ze dan terug naar de plaats waar ze zijn opgegroeid en starten dan een vrij kansloos bestaan. Vaak worden ze uitgehuwelijkt, raken op jonge leeftijd zwanger en zijn niet in staat een zelfstandig bestaan op te bouwen.

Uit onvrede met deze situatie hebben we de zusters verzocht om kansrijke meisjes te selecteren om ze een vervolgopleiding te laten volgen. Het geld hiervoor kunnen ze bij ons lenen en na afloop van hun studie, als ze gaan werken, weer aflossen. De leningen zijn renteloos, alle financiele risico's liggen bij ons en de zusters. De TFM werft in Nederland gelden ten bate van een financieringsfonds. Uit dit fonds worden de in India geselecteerde projecten gefinancierd in de vorm van renteloze leningen. De looptijd van de leningen ligt omstreeks de vijf jaar. De derving van rente is een kostenpost voor de stichting en kan voor de ontvangers in India als gift worden beschouwd. Met de individuele kandidaten worden leningsovereenkomsten afgesloten.

In 2009 werd € 30.000,- verkregen van het Informatiecentrum Derde Wereld in Oirschot. Dat is via Kerstmarkten, particulieren en serviceclubs aangegroeid tot ruim € 50.000,-. Daaruit zijn in de eerste jaren de studieleningen gefinancierd. Naarmate studentes afstudeerden en gingen werken, werd ook weer geld afgelost, dat opnieuw voor leningen is aangewend. TFM maakt in Nederland nauwelijks kosten zodat nagenoeg 100% van de opbrengsten ten goede komt aan het financieringsfonds. Het bestuur van de stichting bestaat uit vrijwilligers, de reiskosten naar India worden privé gedragen.